Projekty

Inovácia procesu kalibrácie a testovania prúdových chráničov

Pripravované
Operačný program: Výskum a inovácie
Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21
Predpoklad podania: 29.03.2019
Doba realizácie: max. 18 mesiacov od schválenia
Krátky popis projektu: Predmetom projektu bude inovácia procesu kalibrácie a testovania prúdových chráničov montovaných žiadateľom. Realizáciou projektu budú súčasné samostatné testovacie prístroje nahradené automatizovanou linkou na kalibráciu a testovanie, s vyšším stupňom inovácie, s využitím automatizácie procesu, s využitím moderných prvkov a procesov, čo zvýši rýchlosť, presnosť a kvalitu testovania a tým aj kvalitu výrobkov. Súčasne očakávame zníženie energetickej náročnosti nových testovacích, manipulačných a popisovacích zariadení v porovnaní so súčasnými.

Výskum a vývoj elektrického istiaceho prístroja podľa noriem UL a pre použitie vo fotovoltaike

Pripravované
Operačný program: Výskum a inovácie
Výzva: OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12
Doba realizácie: 36 mesiacov od schválenia
Krátky popis projektu: Žiadateľ projektu (SEZ Krompachy a.s.) bude v rámci projektu vyvíjať prototypy 1 až 4 pólového ističa stavebnicovej konštrukcie tak, aby spĺňali požiadavky UL 489 a aby sa zabezpečila ochrana DC obvodov do 1000V. Partnerom projektu je spoločnosť SEZ Plaset s.r.o., ktorá bude v rámci predkladaného projektu produkovať konštrukčne nové, presnejšie a kvalitnejšie plastové dielce pre elektrické istiace prístroje pre použitie v energetike, elektrotechnike a špeciálne pri výrobe elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov tak, aby boli splnené normy EÚ a UL. Druhým partnerom projektu je TUKE, ktorá bude participovať na výskumnej časti.
Projekt je v procese schvaľovania na Ministerstve hospodárstva SR.


Ekologické plastové skrine pre použitie v elektrotechnike

Realizované – ukončené – v sledovaní
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Výzva: KaHR-13SP-1001
Dátum realizácie: 02/2012 – 12/2014
Krátky popis projektu: Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti výrobkov so zameraním na podporu pozitívnych vplyvov na životné prostredie. V projekte boli vyvinuté nové modulárne, rozvodné a elektromerové skrine. Realizácia zahŕňala: - vývoj, konštrukčný návrh a skreslenie konštrukčnej dokumentácie, - vývoj, návrh a konštrukcia foriem na plastové výlisky pre skrine, vrátane výroby prototypov foriem - vývoj technológie výroby skriniek so zreteľom na ekologické aspekty a výrobu prototypov skriniek
Pozitívne dopady: Hlavným ekonomickým efektom projektu je zvýšenie finalizácie výroby a tým aj zvýšenie pridanej hodnoty a tržieb. Realizáciou projektu došlo k pozitívnemu odklonu firmy od dovtedajšej subdodávateľskej orientácie a k zvýšeniu dodávok finálnych výrobkov s vyššou pridanou hodnotou, minimálne s európskymi technickými parametrami a s dôrazom na ekologickosť výroby a prevádzkovanie výrobku i jeho recykláciu Vznikol 1 úžitkový vzor. Boli vytvorené nové pracovné miesta vo firme.

projekt

Podpora exportu

Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Výzva: KaHR-113DM-0901
Dátum realizácie: 02/2010 – 06/2011
Krátky popis projektu: Cieľom projektu bola prezentácia firmy na vybraných veľtrhoch v Ruskej Federácii, v Arabských Emirátoch a v Nemecku, vystavenie výrobkov a účinné zviditeľnenie sa firmy prostredníctvom kvalitných katalógov.
Pozitívne dopady: Aktívnou prezentáciou firmy na uvedených veľtrhoch sa zlepšila pozícia a konkurencieschopnosť na zahraničných trhoch a zvýšila sa úroveň prezentačných aktivít firmy na medzinárodných veľtrhoch. Spracovali na kvalitné prezentačné materiály o firme a jej výrobných možnostiach, ktoré umožnili aj po skončení veľtrhov aktívne oslovovať potencionálnych zákazníkov a vykonávať marketingovú činnosť.
V rámci projektu boli vytvorené nové pracovné miesta vo firme.Kontakt

MAPA